Idea

STOPHATE / POSTERSHOW
Międzynarodowy konkurs na plakat
o tematyce anty-przemocowej

 Plakat – najbardziej skrótowa i wyrazista forma przekazu idei, stanowisk, informacji, emocji. W rękach wrażliwych twórców staje się idealnym narzędziem komentowania i diagnozowania rzeczywistości.

Zapraszamy do projektu artystycznego STOP HATE / POSTER SHOW.
Organizatorzy zwracają uwagę na rosnący poziom negatywnych emocji społecznych. Nienawiść wzniecana przez polityków oraz towarzysząca jej słowna i fizyczna agresja leżą u podstaw niezwykle niebezpiecznych zjawisk takich jak: faszyzm, rasizm, ksenofobia, dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne itp.

Apelujemy do twórców: uruchomcie swoją artystyczną inwencję i powstrzymajcie falę nienawiści. Wasze prace staną się elementem kampanii społecznej przeciw nienawiści na rzecz tolerancji, empatii i solidarności.

Zakwalifikowane prace będą prezentowane w przestrzeni miejskiej Poznania w ramach MALTA FESTIVAL 2019, tworząc ważne wydarzenie społeczne, polityczne i artystyczne.

Idea

STOP HATE / POSTER SHOW
An international anti-violence poster competition

Poster – the most concise and expressive form of transmitting ideas, attitudes, messages and emotions.In the hands of sensitive artists it becomes an ideal tool for commenting on reality and for diagnosing it.

Welcome to the art project STOP HATE /  POSTER SHOW.
The organisers draw attention to the rising level of negative social emotions. Hate incited by politicians and the accompanying verbal and physical aggression underlie such dangerous phenomena as fascism, racism, xenophobia and discrimination based on gender, sexual orientation, religion or ethnicity.

We appeal to the creative professions: make use of your artistic invention and put an end to the evil of hate! Your works will be helpful in launching a social campaign to stop hate and to promote tolerance, empathy and solidarity.

The qualified works shall be displayed in the urban space of Poznań as part of the MALTA FESTIVAL 2019, and as a significant social, political and artistic event.